Voorwaarden

Opdrachten worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden volgens DNR2011, opgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze in onze offerte reeds zijn aangegeven en daar in de opdracht naar wordt verwezen.

De voorwaarden zijn hier te downloaden:
www.nlingenieurs.nl/dnr

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek