Welke activiteiten op een terrein mogen plaatsvinden of welke functies worden gebouwd ligt vast in een bestemmingsplan. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken.

Ruimtelijke ordening

Bij de aanpassing van de bestemming van een terrein moet worden beoordeeld of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”. Daarnaast moet sprake zijn van een “vergunbare situatie” na realisatie.

Bij de afweging of ten aanzien van het aspect geluid sprake is van een goede ruimtelijke ordening kan de handelwijze worden gevolgd volgens de VNG publicatie “bedrijven en milieuzonering”. De VNG hanteert voor het toetsingskader van geluid vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

De akoestische onderzoeken.

Wij verzorgen de akoestische onderzoeken die benodigd zijn voor deze onderbouwing. Dit kan een onderzoek zijn naar de geluidbelasting door bijvoorbeeld wegverkeerslawaai of de geluidbelasting door bedrijven en in hoeverre inbreuk wordt gemaakt op rechten die reeds zijn verleend aan bedrijven.

Neem contact op of vraag een offerte aan.

Voor een vrijblijvend overleg zijn wij u graag van dienst. Neem daarvoor gerust contact met ons op. Zie ook de button “offerte” bovenaan de site.

.

Tideman - Adviseur op het gebied van geluidhinder en akoestiek